CVKシリーズ2相・5相と一般的な2相モーターの振動特性比較

CVKシリーズ2相・5相と一般的な2相モーターの振動特性比較