CVKシリーズ5相と一般的な2相モーターの停止精度比較

CVKシリーズ5相と一般的な2相モーターの停止精度比較